top of page

תוכן העניינים של הספר "עולם של השתקפויות"

לרכישת  עותק מודפס של הספר "עולם של השתקפויות", בעלות של 70 ש"ח, ניתן לפנות ישירות אליי.

מייל etitirosh@gmail.com, או לנייד שלי 0545303859, או לתיבת "צור קשר" שבאתר.

 

לרכישת עותק מהוצאת הספרים הדיגיטלית - " מנדלי מוכר ספרים", או לעיון באחד מפרקי הספר "עולם של השתקפויות", לחצו על הלינק


תוכן עניינים

 מבוא ..................................................................................................                         4
לא עוד אהבה על תנאי..


הנחות יסוד ומסקנות                                                                                               8

חמש הנחות יסוד...................................................................................         .......         8

הנחת יסוד ראשונה – הכול בעולמנו אנרגיה..............................................................       13
הנחת יסוד שנייה – האנרגיה ביקום מופעלת בכוח התודעה האנושית............................    17
הנחת יסוד שלישית – אנו מגנט.............................................................................. .      20
הנחת יסוד רביעית – מאחורי כל בחירה מסתתרת כוונה או מטרה חיובית בעבור עצמנו...   24
הנחת יסוד חמישית – אהבה ופחד הם שני המנועים הרגשיים הראשיים בחיינו ............ .    27

המסקנות אשר נגזרות מתוך הנחות יסוד......................................................... .....          29
דומה מושך דומה............................................................................................... ..         29
הכול אחד – אחדות במקום נפרדות.........................................................................       30
אני הוא האחר – כולנו אחד....................................................................................        32
הכול הולם    ...................................................................................................... .        33
אנו חיים ביקום של השתקפויות...............................................................................      35
כדאי לזכור..........................................................................................................         38


תודעה אנושית על פי "תיאוריית ההשתקפויות"................................                  ....        41

מהי תודעה אנושית ?..........................................................................................           42
נתונים אישיים ונתונים סביבתיים       ......................................................................       42
רגשות ותחושות...................................................................................................          46

הקשר המשולש בין תודעה אנושית – אנרגיה – בריאת מציאות............................ ...        48
מערכת יחסים קבועה ונצחית מתנהלת בין האדם ליקום..............................................     48
תודעה אנושית   +    אנרגיה פוטנציאלית ביקום = חומר, יצירת מציאות........................    49
כיצד פועלת התקשורת בין בני האדם לבין היקום.......................................................     50

כוח הכוונה והאמונה...........................................................................................           52
כוונה היא כיוון זרם התודעה שלנו..........................................................................        52
כוונה ממוקדת....................................................................................................          53
אמונה היא עצמת הזרימה שלנו............................................................................         55

דרגות עוצמת הבריאה.......................................................................................             56
דרגות העוצמה של התודעה האנושית.- עבר, הווה, כיום, עתיד פוטנציאלי................... .    56

חופש בחירה....................................................................................................             63
מהו חופש בחירה?............................................................................................             63
מהם הגורמים המעכבים את מימוש חופש הבחירה?...............................................          64
הפחד הוא המחסום העיקרי בפני חירות מחשבתית ורגשית......................................        65
מה יקדם אותנו לקראת חירות רגשית ומחשבתית?.................................................         68
כדאי לזכור....................................................................................... ..............              71


"תיאוריית ההשתקפויות" - תפישה חדשה על חיינו.........................                ....           75

מהו הרציונל אשר עומד בבסיס "תיאוריית ההשתקפויות"?.................................             75
מספר נקודות להתבוננות..................................................................................             76
עולמנו פועל על פי חוקיות וסדר..................................................................... ....           77
מהו אם כן החידוש ב"תיאוריית ההשתקפויות"?....................................... ............           78

תיאוריית ההשתקפויות פועלת על בסיס שלושה עקרונות....................................            84
תהליך העבודה מתקיים מן החוץ פנימה..............................................................            85
מן הכלל לפרט ...............................................................................................              86
תהליך השינוי והשיפור נע מבפנים החוצה – מן הפרט אל הכלל...............................        86

ארבע השתקפויות עיקריות –- ככלי בדיקה ואימון...............................................           88
"יש" ו"אין" כנקודת מבט על "השתקפויות מציאות" בחיינו........................................        89
ארבעה סוגים של השתקפויות   .........................................................................           92
מה תפקידן של ההשתקפויות?...........................................................................           97

הכול יחסים..................................................................................................               102
פירוט תהליך העבודה עם "חלון ג'והרי" להשתקפויות...........................................          102
חלון ג'והרי....................................................................................................              102
חלון ג'והרי להשתקפויות ................................................................................             103
יתרונותיו של "חלון ג'והרי" להשתקפויות................................................. ..........            113
 כדאי לזכור...................................................................................          ....               117


אימון התודעה – כלים חדשים באימון ועבודה עצמית......................                .            125

אימון התודעה............................................................................................                 126
מה בין "אימון" ל"אימון התודעה"? ................................................................ .              126
אימון התודעה על פי "תיאוריית ההשתקפויות"............................................... ..             131

כוח המילה.................................................................................................                 132

"אימון ספיראלי" על פי "תיאוריית ההשתקפויות"..........................................                 137
תהליך מודעות ואימון ספיראלי על פי "תיאורית ההשתקפויות"............................           137
כיצד מתנהל תהליך אימון ספיראלי?..............................................................               139

תהליך העבודה - מודל לאימון ספירלי........................................................ .                 141
מפת מציאות חיצונית ...............................................................................  .               141
תהליך ריבוד.............................................................................................                  142
מפת מציאות פנימית משתקפת.................................................................. .               144
תהליך שינוי דפוסים.................................................................................  .                146

כלים נוספים לעבודה עם אימון ספיראלי.......................................... .......... .                148

התמודדות עם שינוי................................................................................. .                 154
מהו שינוי?............................................................................................... .                 154
מתי מעוניין האדם בשינוי ?.........................................................................                 154
מהם החסמים העיקריים מפני יצירת שינוי?....................................................               156
מה עשוי לסייע לנו להתמודד עם שינוי?....................................................... ..              159
כדאי לזכור.......................................................................... .................. .                  162


סיפורים מהחיים

השתקפויות הפוכות                                                               .....                          166

"בשביל כבוד – צריך לעבוד"   .......................................... .........................                 167
"אני לא מרגישה שאת אוהבת אותי בכלל" ..................................................  .              170

השתקפויות דומות............................................................................ . .....                  174
אורית מחפשת הגנה – מישהו מתנדב?................................... ............... .....                174
גבי –-   "נמר של נייר"......................................................................... .....                  178

השתקפויות מקבעות............................................................................... .                 184
ואם אני אינני אני, אז מי אני בכלל?............................................................                  184
"ומי יטפל במטפלים?"............................................................................ .                   187

השתקפויות מעצימות.............................................................................                    192
"מי שמאמין לא מפחד...".........................................................................                    192


אינדקס מושגים......................................................................................                    196 

bottom of page